Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
działając na podstawie art. 26, 26a  oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U.
z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

Przedmiotem konkursu wykonywanie lekarskich świadczeń w zakresie neurologii w SP  ZOZ
 w Mońkach.

 Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty lub osoby spełniające warunki określone 

w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na czas uzgodniony przez obie strony.

 Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9, 

19-100 Mońki do dnia  15.07.2020  roku.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 16.07.2020 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone

na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153,
art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.).

 Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 Mońki, 01.07.2020 rok.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Roztrzygnięcie Neurologia.png)Roztrzygnięcie Neurologia.png101 kB2020-08-13 11:35