Zaloguj
Get Adobe Flash player

„Ludzie padają nie z powodu słabości,

ale dlatego, że uważają się za silnych”

 

 

PORADNIK DLA PACJENTÓW

PROFILAKTYKA RYZYKA UPADKÓW

 

SZANOWNI PACJENCI

 

 

Upadki są jedną z poważnych przyczyn utraty sprawności, szczególnie wśród osób starszych. Do  większości  upadków  dochodzi  podczas  wykonywania  prostych czynności np: wstawanie, siadanie, pochylanie się czy chodzenie.

 

Przyczyny upadków to głównie zaburzenia i ograniczenia ruchu wynikające z niesprawności narządu ruchu, stan chorobowy pacjenta, zaburzenia w funkcjonowaniu organów zmysłu: wzroku i słuchu, wiek, działania uboczne leków (np. nasennych, uspakajających); niepewność i brak samodzielności (np. w zaburzeniach orientacji, splataniu myślenia, przy nieznajomości nowego miejsca pobytu), ale również zagrożenia zewnętrzne, czyli ze strony otoczenia: brak lub nieodpowiednie oświetlenie, nieodpowiednie obuwie, śliskie powierzchnie podłóg, stojące na drodze przedmioty i drobne umeblowanie, stopnie oraz progi pomiędzy pomieszczeniami, brzegi dywanów, brak uchwytów i poręczy w miejscach gdzie są one niezbędne (łazienki, schody, długie korytarze), a także niespokojna muzyka lub oślepiające efekty świetlne.

 

Podejmijmy więc wspólne działania w celu ograniczenia upadków pacjentów

- prosimy o przestrzeganie danych wskazówek

 

WSKAZÓWKI DLA PACJENTÓW POZWALAJĄCE NA OGRANICZENIE RYZYKA UPADKÓW PRZY PRZYJĘCIU DO SZPITALA

 

 • Podaj lekarzowi informację na temat dotychczasowych upadków i dokładnie opisz towarzyszące im okoliczności.
 • Koniecznie powiadom lekarza o wszelkich przyjmowanych regularnie lekach, łącznie z preparatami ziołowymi, a także o zażywanych doraźnie, dostępnych bez recepty.
 • Odpowiedz na pytania dotyczące zakresu poruszania się, wstawania, kłopotów z utrzymaniem równowagi.
 • Przećwicz w obecności pielęgniarki korzystanie z przycisku "przywoływacza" i korzystaj z niego w sytuacji wystąpienia zawrotów głowy, zaburzeń równowagi.
 • Dowiedź się gdzie jest włącznik światła, abyś w nocy mógł z niego swobodnie skorzystać.
 • Proś o pomoc zawsze - gdy jej potrzebujesz.

 

W TRAKCIE POBYTU W SZPITALU

 

 • Noś stabilne obuwie na płaskim obcasie z podeszwą antypoślizgową, stabilizującą staw skokowy.
 • Korzystaj z uchwytów ściennych, taboretów lub pomocy osób trzecich w trakcie kąpieli pod prysznicem.
 • Przestrzegaj zaleceń personelu medycznego dot. zakazu samodzielnego chodzenia, zbyt energicznego schylania się, podnoszenia lub wstawania z łóżka.
 • Trzymaj rzeczy, z których korzystasz blisko siebie.
 • Nie wychylaj się po przedmioty, które znajdują się na podłodze poza zasięgiem twoich możliwości.
 • Po dłuższym leżeniu w łóżku, wstawaj stopniowo - najpierw usiądź nie spuszczając nóg, następnie powoli opuść nogi, i jeśli nic się nie dzieje wstań.
 • Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie czynności porządkowych na oddziałach. Unikaj śliskich i mokrych powierzchni - zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze wskazujące mokrą podłogę.
 • Zachowaj ostrożność podczas chodzenia w okolicy drzwi otwierających się na zewnątrz.
 • Korzystaj z laski, balkonika, wszelkich uchwytów, pomocy personelu w przypadku trudności z poruszaniem się, przy zaburzeniach równowagi.

 

Stworzenie bezpiecznego otoczenia i szczególny nadzór nad osobami predysponowanymi do częstych upadków, może mieć duży wpływ na poprawę efektów rehabilitacji oraz jakości życia pacjentów jak też i ich opiekunów.


 

 


 

Dokument do pobrania:

Wniosek o wydanie skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 

Druki oraz zasady kierowania do hospicjum domowego

 

 

 

 

  

 1. Przyjęcie do szpitala


Po przybyciu do szpitala każdy pacjent trafia najpierw do Izby Przyjęć, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i załatwiane formalności związane z przyjęciem. Pacjenci kierowani na Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgiczny, dzieci oraz pacjenci kierowani do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przyjmowani są w izbach przyjęć we właściwych oddziałach.

 

Osoba, która korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.


Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL.


Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:


Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
• druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
• aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
• legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
• druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS
• zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

Dla emerytów i rencistów
• legitymacja emeryta lub rencisty.
W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.
Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „--”, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ;
• zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA…),
• aktualny odcinek emerytury lub renty,
• dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust 2 Ustawy);

Dla osoby bezrobotnej
• aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
• umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
dla członka rodziny osoby ubezpieczonej
• dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
• aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
• zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
• legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
• legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
• w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
• w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.
dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej
• decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
• poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
• karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.
dla osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim
• zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia


Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:
• jeśli przebywa w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia
lub
• w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia


Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.


Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Jednak przy znacznym opóźnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do świadczeń, świadczeniodawca może odmówić zwrotu kosztów. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.


Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia


2. Odwiedziny

W każdym oddziale i Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym wywieszony jest regulamin odwiedzin, którego prosimy przestrzegać.

3. Rzeczy potrzebne przy przyjęciu do szpitala

 •     Skierowanie do szpitala
 •     Dowód osobisty, PESEL
 •     Dowód ubezpieczenia:
 •     Przybory osobiste
 •     Na wniosek pacjenta jest możliwość złożenia rzeczy osobistych w depozycie szpitalnym

 

 Pragniemy udostępnić chorym informacje medyczne na poziomie popularnonaukowym. Chcielibyśmy, aby szczególnie w sytuacjach, gdy krótki czas wizyty nie pozwala na wyczerpujące poinformowanie pacjentów o wszystkich ważnych dla nich sprawach, nasze strony internetowe były dla nich pomocą.

 

 


 

Katalog podstawowych praw pacjenta wynikający z Ustawy o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta


 

Pacjent ma prawo do:

 

 • Świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.
 • Uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z twoim leczeniem.
 • Wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy.
 • Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania ci świadczeń zdrowotnych.
 • Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 • Opieki duszpasterskiej.
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 


Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opracowana na podstawie Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 641, z 2010r. Nr 96, poz. 620


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
www.bpp.gov.pl
Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska
adres: Al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel./faks: (0-22) 833-08-86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Bezpłatna infolinia:
0-800-190-590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)
Biuro czynne: pn. - pt. w godz. 8.15 - 16.15
Przyjmowanie petentów: pn. - pt. w godz. 9.00 - 15.00
Prawnik biura przyjmuje: pn. - pt. w godz. 9.00 - 15.00


Wzór oświadczenia, upoważnienia dla pacjentów dorosłych (doc) (DOŁĄCZYĆ PLIK)

Wzór oświadczenia, upoważnienia dla pacjentów dorosłych (pdf) (DOŁĄCZYĆ PLIK)

Wykaz miejsc udostępniania informacji dotyczących „Praw Pacjenta w SP ZOZ w Mońkach” (pdf) (DOŁĄCZYĆ PLIK)

 

 


Szczegółowe informacje dotyczące praw pacjenta korzystającego z usług SP ZOZ w Mońkach wynikające
z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku  Praw Pacjenta  oraz innych ustaw.

 

I. Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw  Pacjenta  (Dz. U. Nr 52 z 2009r. poz.417 ze zm.)

 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej  wiedzy medycznej.

2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych,  procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

    1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;

    2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego  lekarza, jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa w pkt. 3, jest bezzasadne.

5. Żądanie, o którym mowa w pkt. 3, oraz odmowę, o której mowa w ust. 4 odnotowuje  się w dokumentacji medycznej.

6. Postanowienia punktu 4 i 5 stosuje się do pielęgniarki (położnej) w zakresie zasięgania opinii innej pielęgniarki (położnej).

7. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu  na zagrożenie zdrowia lub życia.

8. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

9. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 


Prawo pacjenta do informacji

10. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

11. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają   prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

12. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom.

13. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w pkt 10

14. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt. 10, pacjent ma prawo przedstawić   lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.

15. W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach  lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857), pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2, w pełnym zakresie.

16. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza  informacji, o których mowa w pkt. 11, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego  przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

17. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

18. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania  świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

19. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w  formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.

20. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach  zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

21. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

22. W celu realizacji prawa, o którym mowa w pkt. 21, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.

      Niniejszego uregulowania nie stosuje się, w przypadku gdy:

      1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;

      2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

      3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

      4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny,  uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

 

Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z  wyjątkiem przypadków, o których mowa w ppkt 1–3, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.


 

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

23. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią  inaczej.

24. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych  lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w pkt. 10-17.

25. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń  zdrowotnych przez lekarza.

26. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której  mowa w pkt.25. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.

27. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku  wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

28. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w pkt.25-27, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.

29. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki  stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, o której mowa w pkt.25, wyraża   się  w formie pisemnej. Do wyrażania zgody oraz sprzeciwu stosuje się pkt.25 i 26. Przed  wyrażeniem zgody w sposób określony w niniejszym punkcie pacjent ma prawo do uzyskania informacji, o której mowa w pkt. 11. Punkty 25 – 28 stosuje się odpowiednio.

30. Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez  lekarza pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, o których mowa w pkt.  24 - 29, określają przepisy art. 33 i art.34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.


 

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

31. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

32. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

33. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. 34.

34. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji  medycznej.

35. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 20 ust. 1, osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności  i godności pacjenta.

36. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody  pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

 


Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

37. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej  podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.

38. W celu realizacji prawa, o którym mowa w pkt.37, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację   medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

39. Lekarze, pielęgniarki i położne są uprawnieni do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o których mowa w pkt. 40.

40. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

      1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

          a) nazwisko i imię (imiona),

          b) datę urodzenia,

          c) oznaczenie płci,

          d) adres miejsca zamieszkania,

          e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki,  a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer  dokumentu potwierdzającego tożsamość,

         f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela  ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

     2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

     3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

     4) datę sporządzenia.

41. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

42. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

43. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

      1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

      2) poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kopii;

      3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;

44. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w pkt.43 ppkt.2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

 


Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

45. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii  albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, o których mowa w niniejszym punkcie. W przypadku niespełnienia wymagań sprzeciw jest  zwracany osobie, która go wniosła.

46. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu. Komisja Lekarska wydaje orzeczenie bezwzględną  większością głosów w obecności pełnego składu tej komisji. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie. Do postępowania przed Komisją Lekarską nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

47. Przepisów pkt 45 i 46 nie stosuje się w przypadku postępowania odwoławczego w odniesieniu do opinii i orzeczeń, uregulowanego w odrębnych przepisach.

 


Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

48. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z ww. osobami.

49. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w niniejszym punkcie, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

50. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w pkt. 48 i 49, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez zakład opieki zdrowotnej. Wysokość  opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w wymienionych punktach, ustala kierownik zakładu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw. Informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu  opieki zdrowotnej.

 


Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

51. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, stacjonarny zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym.

52. Zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o których mowa w pkt. 51, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 


Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

53. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

II. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji

Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1. 2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.


III. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r.

Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności - art. 7.

 


Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:

- świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń

- do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń - art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26,

- udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym - art. 9 ust. 1 i art. 10, - informacji o swoim stanie zdrowia - art. 19 ust. 1 pkt 2,

- wyrażenia zgody  albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po  uzyskaniu odpowiedniej informacji - art. 19 ust. 1 pkt 3,

- intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych art.19 ust.1 pkt 4,

- udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana  - art. 18 ust. 3 pkt 1,

- zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby -  art. 18 ust. 2,

- dostępu do informacji o prawach pacjenta - art. 19 ust. 6.

A ponadto, w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do, zapewnienia mu:

- środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - art. 20 ust. 1 pkt 2  i art. 26,

- pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia - art. 20 ust. 1   pkt 3 i art. 26,

- opieki duszpasterskiej - art. 19 ust. 3 pkt 3, - dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną
   osobę wskazaną przez siebie - art. 19 ust. 3 pkt 1,
- kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z
  zewnątrz art 19, ust 3 pkt 2,
- wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany
  jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego

  zagrożenie życia albo w razie jego śmierci  - art. 20 ust. 2 i art. 26,
- wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki
  zdrowotnej - art. 21 ust. 1 i art. 26,
- wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od
  lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym

  zakładzie - art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26,
 - udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w
   sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie

   niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty

   - art. 21.

 

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - art. 28.

 


IV. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku.

 


Pacjent ma prawo do:

- udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością - art. 4,

- uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki -art. 30,

- uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu - art. 31 ust. 1,

- zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro - art. 31 ust. 4,

- decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 2,

- wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 3,

- nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego - art. 32 ust. 1,

- wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3 - art. 34 ust. 1 i 2,

- uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie - art. 35 ust. 2,

- poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej - art.36ust. 1,

- wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń - art. 36 ust. 1 i 2,

- wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego - art. 37,

- dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej - art. 38 ust, 2,

- zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu - art. 40 ust, 1,

- uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza - art. 40 ust. 2 pkt 4,

- wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta - art. 40 ust. 4,

A ponadto pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

- wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim    poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium - art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1,

- poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu - art. 24 ust. 2,

- cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu - art. 27 ust. 1,

 


V. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996 r.

 


Pacjent ma prawo do:

- udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością - art. 18,

- udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu - art. 19,

- uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach - art. 20 ust. 1, uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną - art. 20 ust. 2,

- zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu - art. 21 ust. 1,

- wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta - art. 21 ust. 4.

 


VI. Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r.

 


Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

- bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 1,

- bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 2,

- zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy - art. 12,

- porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa  w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej - art. 13,

- wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu - art. 14, - uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy - art. 18,

- uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania  przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać    bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - art. 21 ust. 1 i 2,

- wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta - art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29,

- poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach - art.23ust. 3,

- cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego - art. 28, niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym - art. 33 ust. 1 i 2,

- wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody - art. 35 ust. 1,

- pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt 17, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy - art. 35 ust. 2,

- złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego - art.36 ust. 1,

- wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w pkt 19 - art. 36 ust. 3,

- informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w pkt 20 - art. 36 ust. 3,

- złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju - art. 44 ust. 1,

- oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy- art. 50 ust. 1.

 

VII. Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1995 r.:

 

Pacjent ma prawo do:

- wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów- art. 4 i art. 5 ust. 1-4,

- dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych - art. 9 ust. 1 pkt 7,

- ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą - art. 12 ust. 1.

- Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne art. 13.

 


VIII. Prawa pacjenta określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004r.

 


Pacjent ma prawo do:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

ADRES I TELEFON RZECZNIKA PRAW PACJENTA

01 – 829 Warszawa,

Aleja Zjednoczenia 25,

Infolinia Rzecznika: 800-190-590,

Z tel. komórkowego: (22) 833-08-85, (22) 635-59-96