Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych,
Samodzielnego Publicznego

 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

                                                                                         

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- przyjęcia obowiązków udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyjęto do realizacji oferty złożone przez niżej wykazanych Oferentów:

 

 

 

 

Nazwa oferenta – adres siedziby:

Zakres świadczeń zdrowotnych:

 

1.

 

 

 

 

 

.

 

Firma „Rehabilitacja medyczna i refleksoterapia Małgorzata Hońko NIP: 5451689650, REGON: 200052166

 

 

 

 

 

- udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej

 

 

 

Mońki, dn. 30.12.2019r.                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                 Konkursowej

 

                                                                                                         Grażyna Olszyńska

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 

 

 xx

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

 Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Przychodni Rejonowej w Goniądzu SP ZOZ w Mońkach.

 Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 30 czerwca 20121 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do dnia  30.12. 2019  roku.


Miejsce i termin otwarcia ofert: 31.12. 2019 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153,
art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.).

 

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

 

 

Mońki, 24.12.2019 rok.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna do postępowania konkursowegoogłoszonego na podstawie art. 26 i 27 Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 20111 roku (.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO
informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, z siedzibą przy Al. Niepodległości 9,
  19-100 Mońki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzania (RODO) w celu realizacji umowy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym
  te dane są powierzane.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania konkursowego oraz czasu trwania umowy, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dojdzie do zawarcia umowy  lub przez okres wynikający z przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może brakiem możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej pacjentom z terenu działania SP ZOZ w Mońkach.

 

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 31.12.2020 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do dnia  27.12. 2019  roku.


Miejsce i termin otwarcia ofert: 30.12. 2019 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153,
art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.).

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

Mońki, 23.12.2019 rok.