Zaloguj
Get Adobe Flash player

v

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach 

z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
działając na podstawie art. 26, 26a oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami)


oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej SP ZOZ w Mońkach.

 

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 30 czerwca 20121 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do dnia  13.12. 2019  roku.


Miejsce i termin otwarcia ofert: 16.12. 2019 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153,
art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.).

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

Mońki, 09.12.2019 rok.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna do postępowania konkursowegoogłoszonego na podstawie art. 26 i 27 Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 20111 roku (.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO
informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, z siedzibą przy Al. Niepodległości 9,
  19-100 Mońki, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzania (RODO) w celu realizacji umowy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym
  te dane są powierzane.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania konkursowego oraz czasu trwania umowy, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dojdzie do zawarcia umowy  lub przez okres wynikający z przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może brakiem możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.

 

 

 

 

 

 

 

poz. 2190 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej SP ZOZ w Mońkach.

 

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 30 czerwca 20121 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do dnia  13.12. 2019  roku.


Miejsce i termin otwarcia ofert: 16.12. 2019 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153,
art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.).

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

Mońki, 09.12.2019 rok.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna do postępowania konkursowegoogłoszonego

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych,
Samodzielnego Publicznego

 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- przyjęcia obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitalnej Internistycznej SP ZOZ w Mońkach.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyjęto do realizacji oferty złożone przez niżej wykazanych Oferentów:

 

 

Nazwa oferenta – adres siedziby:

Zakres świadczeń zdrowotnych:

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

Firma Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożena Helena Żółtko, 15-410 Białystok,
ul. Kijowska 7/60, NIP 542-141-94-37, REGON 050852247

 

„Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Siergiejko”, 15-010 Białystok, ul. Ogrodowa 5 lok.3, NIP 542-277-91-61,  REGON 360523615

 

Prywatny Specjalistyczny Gabinet Internistyczny  Beata Korfel-Męczkowska”19-100 Mońki ul. Niepodległości 9, Regon- 050849021, NIP –546-104-44-23

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Katarzyna Pietrzak, 15-274  Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 14 lok. 131,  NIP 542-293-51-41,  REGON 200825763

 

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agata Mateuszuk,  15-748 Białystok

 ul. Władysława Broniewskiego 21/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitalnej Internistycznej SP ZOZ w Mońkach

 

- udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitalnej Internistycznej SP ZOZ w Mońkach

 

 

- udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitalnej Internistycznej SP ZOZ w Mońkach

 

- udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitalnej Internistycznej SP ZOZ w Mońkach

 

 

- udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitalnej Internistycznej SP ZOZ w Mońkach

 

 

 

Mońki, dn. 31.10.2019r.                                                                  Przewodnicząca Komisji Konkursowej

                                                                                                                   Grażyna Olszyńska

Pouczenie:Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach 

z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
działając na podstawie art. 26, 26a oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

   Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitalnej Internistycznej SP ZOZ w Mońkach.

 

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 30 czerwca 2021 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

  Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9, 

19-100 Mońki do dnia  31 października 2019  roku do godziny 13.00.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 31 październik 2019 r., o godzinie 14.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone

na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

 Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153,
art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) .

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

Mońki, 30.10.2019 rok.

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna do postępowania konkursowegoogłoszonego na podstawie art. 26 i 27 Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 20111 roku (.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO
informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, z siedzibą przy Al. Niepodległości 9,
  19-100 Mońki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzania (RODO) w celu realizacji umowy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym
  te dane są powierzane.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania konkursowego oraz czasu trwania umowy, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dojdzie do zawarcia umowy  lub przez okres wynikający z przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może brakiem możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych,
Samodzielnego Publicznego

  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 

- udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach i po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z łóżkami leczenia bólu  i Bloku Operacyjnym z salą nadzoru poznieczuleniowego (wybudzeń) wraz  z Poradnią Chirurgii ogólnej i Centralnej Izbie Przyjęć SP ZOZ w Mońkach

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyjęto do realizacji oferty złożone przez niżej wykazanych Oferentów:

 

 

 

 

Nazwa oferenta – adres siedziby:

Zakres świadczeń zdrowotnych:

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Firma „Indywidualna praktyka lekarska lekarz Tomasz Sadowski” ul. Magnoliowa 2/1, 15-669 Białystok,  NIP: 5423023703, REGON: 200767770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach i po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z łóżkami leczenia bólu  i Bloku Operacyjnym z salą nadzoru poznieczuleniowego (wybudzeń) wraz  z Poradnią Chirurgii ogólnej i Centralną Izbą Przyjęć SP ZOZ w Mońkach

 

 

 

 

 

 

Mońki, dn. 28.10.2019r.                                                                  Przewodnicząca Komisji Konkursowej

                          Grażyna Olszyńska

 

Pouczenie:Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 

 

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach i po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z łóżkami leczenia bólu  i Bloku Operacyjnym z salą nadzoru poznieczuleniowego (wybudzeń) wraz  z Poradnią Chirurgii ogólnej i Centralnej Izbie Przyjęć SP ZOZ w Mońkach.

 

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 30 czerwca 2021 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do dnia  25 października 2019  roku.


Miejsce i termin otwarcia ofert: 28 październik 2019 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153,
art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) .

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

 

 

Mońki, 15.10.2019 rok.

 

 

 

Klauzula informacyjna do postępowania konkursowegoogłoszonego na podstawie art. 26 i 27 Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 20111 roku (.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO
informuje, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, z siedzibą przy Al. Niepodległości 9,
  19-100 Mońki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzania (RODO) w celu realizacji umowy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym
  te dane są powierzane.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania konkursowego oraz czasu trwania umowy, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dojdzie do zawarcia umowy  lub przez okres wynikający z przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może brakiem możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.

 

 

 

  

 

 

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach i po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z łóżkami leczenia bólu  i Bloku Operacyjnym z salą nadzoru poznieczuleniowego (wybudzeń) wraz  z Poradnią Chirurgii ogólnej i Centralnej Izbie Przyjęć SP ZOZ w Mońkach.

 

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 30 czerwca 2021 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do dnia  25 października 2019  roku.


Miejsce i termin otwarcia ofert: 28 październik 2019 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153,
art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) .

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

 

 

Mońki, 15.10.2019 rok.

 

 

 

Klauzula informacyjna do postępowania konkursowegoogłoszonego na podstawie art. 26 i 27 Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 20111 roku (.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO
informuje, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, z siedzibą przy Al. Niepodległości 9,
  19-100 Mońki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzania (RODO) w celu realizacji umowy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym
  te dane są powierzane.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania konkursowego oraz czasu trwania umowy, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dojdzie do zawarcia umowy  lub przez okres wynikający z przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może brakiem możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.

 

 

 

  

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych,
Samodzielnego Publicznego

 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z łózkami intensywnej opieki medycznej SP ZOZ w Mońkach oraz świadczeń pielęgniarskich w oddziałach SPZOZ w Mońkach.

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyjęto do realizacji oferty złożone przez niżej wykazanych Oferentów:

 

 

Nazwa oferenta – adres siedziby:

Zakres świadczeń zdrowotnych:

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

.

 

 

3.

Firma „Dominik Siergiejko” ul. Starowiejska 77, 16-010 Wasilków,  NIP: 9661874396, REGON: 361612893

 

 

 

 

 

 

Firma „Usługi pielęgniarskie Wiesława Buńkowska” 19-100 Mońki ul. Słowackiego 83,  NIP: 5461090239, REGON: 383803200

 

 

Firma „Usługi pielęgniarskie Małgorzata Szymańska” 19-20 Knyszyn ul. Królowej Bony 7

NIP:5461006871, REGON: 050744090

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z łózkami intensywnej opieki medycznej SP ZOZ w Mońkach

 

- udzielania pielęgniarskich  świadczeń zdrowotnych

 

 

 

- udzielania pielęgniarskich  świadczeń zdrowotnych

 

 

 

Mońki, dn. 23.07.2019r.                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                 Konkursowej

 

                                                                                                         Grażyna Olszyńska

Pouczenie:Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach 

z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z łózkami intensywnej opieki medycznej SP ZOZ w Mońkach oraz świadczeń pielęgniarskich w oddziałach SP ZOZ

 w Mońkach.

 Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 30 czerwca 2021 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki do dnia  22 lipca 2019  roku.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 23 lipca 2019 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153, 

art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.).

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

Mońki, 15.07.2019 rok.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych,
Samodzielnego Publicznego

 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Dermatologicznej  SP ZOZ w Mońkach, pacjentom z terenu działania SP ZOZ w Mońkach.

 W wyniku przeprowadzonego konkursu przyjęto do realizacji oferty złożone przez niżej wykazanych Oferentów:

 

 

Nazwa oferenta – adres siedziby:

Zakres świadczeń zdrowotnych:

 

1.

 

 

 

 

 

.

 

Firma „Specjalistyczna  Praktyka Lekarska Bernadetta Siergiejko” ul. Ogrodowa 5/3, 15-010 Białystok,  NIP: 5423175413, REGON: 383489398

 

 

 

 

 

 

- udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologicznej SP ZOZ w Mońkach

 

  

Mońki, dn. 25.06.2019r.                                                                                   Przewodnicząca Komisji Konkursowej

                                                                 Grażyna Olszyńska

 

Pouczenie:

 

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej SP ZOZ w Mońkach pacjentom z terenu działania SP ZOZ
 w Mońkach.

 

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 30 czerwca 20121 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do dnia  24 czerwca 2019  roku.


Miejsce i termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2019 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153,
art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.).

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

Mońki, 18.06.2019 rok.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych,
Samodzielnego Publicznego

 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z łózkami intensywnej opieki medycznej, Rehabilitacyjnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  i Centralnej Izbie Przyjęć pacjentom z terenu działania SP ZOZ w Mońkach oraz   wykonywania badań z zakresu Echokardiogramu serca wraz z opisem pacjentom poradni i oddziałów szpitalnych oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Mońkach. 

.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyjęto do realizacji oferty złożone przez niżej wykazanych Oferentów:

 

Nazwa oferenta – adres siedziby:

Zakres świadczeń zdrowotnych:

 

1.

 

 

 

 

 

.

 

Firma „Marcin Pawłowski Indywidualna Praktyka Lekarska” NIP: 5461390243, REGON: 122979222

 

 

 

- udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z łózkami intensywnej opieki medycznej, Rehabilitacyjnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  i Centralnej Izbie Przyjęć pacjentom z terenu działania SP ZOZ w Mońkach oraz   wykonywania badań z zakresu Echokardiogramu serca wraz z opisem pacjentom poradni i oddziałów szpitalnych oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Mońkach.  .

 

 

 

Mońki, dn. 02.01.2019r.                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                 Konkursowej

 

                                                                                                         Grażyna Olszyńska

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

 

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z łózkami intensywnej opieki medycznej, Rehabilitacyjnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  i Centralnej Izbie Przyjęć   oraz   wykonywania badań z zakresu Echokardiogramu serca wraz z opisem pacjentom poradni i oddziałów szpitalnych oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Mońkach. 

 

 

 

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do dnia  31.12.2018  roku do godziny 12.00.

 


Miejsce i termin otwarcia ofert: 02.01.2019 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

 

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.).

 

 

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

 

 

Mońki, 18.12.2018 rok.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych,
Samodzielnego Publicznego

  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 

 

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 

informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 

- udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z łózkami intensywnej opieki medycznej, Rehabilitacyjnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  i Centralnej Izbie Przyjęć pacjentom z terenu działania SP ZOZ w Mońkach.

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyjęto do realizacji oferty złożone przez niżej wykazanych Oferentów:

 

 

Nazwa oferenta – adres siedziby:

Zakres świadczeń zdrowotnych:

 

1.

 

 

 

 

 

.

 

Firma „Praktyka Lekarska Klaudia Grądzka” z siedzibą: ul. Kolejowa 65, 15-635 Klepacze ,

NIP: 9661780100, REGON: 368498495

 

 

 

 

- udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z łózkami intensywnej opieki medycznej, Rehabilitacyjnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  i Centralnej Izbie Przyjęć pacjentom z terenu działania SP ZOZ w Mońkach.

 

 

 

 

 

 

Mońki, dn. 14.12.2018r..                                                                  Przewodnicząca Komisji Konkursowej

                                                                                                                 Grażyna Olszyńska

 

Pouczenie:

 

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki

działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (
Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z łózkami intensywnej opieki medycznej, Rehabilitacyjnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  i Centralnej Izbie Przyjęć pacjentom z terenu działania SP ZOZ w Mońkach.

 

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do
dnia  13.12.2018  roku do godziny 15.00.


Miejsce i termin otwarcia ofert:14.12.2018 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.).

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

Mońki, 6.12.2018 rok.

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych,
Samodzielnego Publicznego

 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Ogłoszonego dnia 21 listopada 2018 roku

  Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów na przyjęcie obowiązków lekarskich w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej i po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w oddziale położniczo-ginekologicznym z noworodkami wraz z poradnią położniczo-ginekologiczną pacjentom  z terenu działania SP ZOZ w Mońkach.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyjęto do realizacji oferty złożone przez niżej wykazanych Oferentów:

 

 

 

Nazwa oferenta – adres siedziby:

Zakres świadczeń zdrowotnych:

 

1.

 

 

 

 

  2.

.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma „Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska Romuald Piaścik”,

15-143 Białystok  ul. Pułkowa 14/1, Regon-050179313, NIP –966-014-41-29

  

 

„Gabinet Ginekologiczny”  lek. Łucja Chojnowska, 19-101 Mońki ul. Kościuszki 11

 Regon-050270019, NIP –546-101-15-24

 

 

  

„Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna GINEKA Karol Krygicz, Ewa Modzelewska-Krygicz”,

siedziba 19-101 Mońki ul. Al. Wojska Polskiego 42

Regon- 200353525, NIP – 5461379023

 

 

 

„Witalisem Kondraciuk”, 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Lipowa 12, NIP 545-107-00-11, REGON 050081175

- udzielania lekarskich świadczeń w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej i po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w oddziale położniczo-ginekologicznym z noworodkami wraz z poradnią położniczo-ginekologiczną

 

- udzielania lekarskich świadczeń w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej i po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w oddziale położniczo-ginekologicznym z noworodkami wraz z poradnią położniczo-ginekologiczną

 

- udzielania lekarskich świadczeń w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej i po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w oddziale położniczo-ginekologicznym z noworodkami wraz z poradnią położniczo-ginekologiczną

 

 

- udzielania lekarskich świadczeń w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej i po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w oddziale położniczo-ginekologicznym z noworodkami wraz z poradnią położniczo-ginekologiczną

 

 

 

Mońki, dn   03.12.2018r.                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                Konkursowej

                                                                                                          Grażyna Olszyńska

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych,
Samodzielnego Publicznego

 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Ogłoszonego dnia 21 listopada 2018 roku

 

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 

 

informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów na przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń ambulatoryjnych w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz opieki psychologicznej na oddziałach szpitalnych pacjentom z terenu działania SP ZOZ w Mońkach.

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyjęto do realizacji oferty złożone przez niżej wykazanych Oferentów:

 

 

 

Nazwa oferenta – adres siedziby:

Zakres świadczeń zdrowotnych:

 

1.

 

 

 

 

2.

.

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma „Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską   Hanna Caban”, 19-111 Krypno Wielkie 12B Regon- 050849469, NIP –546-10-88-716

 

 

„Małgorzata Caban”

15-048 Białystok ul. Skorupska 50/58

 Regon-200137336,  NIP –966-157-02-59

 

Prywatny Specjalistyczny Gabinet Internistyczny  Beata Korfel-Męczkowska”

19-100 Mońki ul. Niepodległości 9

Regon- 050849021, NIP –546-104-44-23

 

„Aurelia Henryka Andrzejewska-Waszczyńska”

19-110 Goniądz,  Dawidowizna 7

 Regon-451208381,  NIP –179-105-32-57

 

 

Celina  Sanik” z siedzibą 19-100 Mońki ul. Al. Niepodległości 9, posiadającą NIP: 546- 105 -91-00  

- udzielania lekarskich świadczeń ambulatoryjnych w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

 udzielania lekarskich świadczeń ambulatoryjnych w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

 

-udzielania lekarskich świadczeń ambulatoryjnych w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

- udzielania lekarskich świadczeń ambulatoryjnych w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

 

 

opieki psychologicznej na oddziałach szpitalnych

 

 

Mońki, dn. 27.11.2018r.                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                 Konkursowej

 

                                                                                                         Grażyna Olszyńska

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki

działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (
Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

Przedmiotem konkursu przyjęcie obowiązków na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej i po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej
w oddziale położniczo-ginekologicznym z noworodkami wraz z poradnią położniczo-ginekologiczną pacjentom
 z terenu działania SP ZOZ w Mońkach
w tym jedno stanowisko połączone z jednoczesnym wykonywaniem obowiązków Koordynatora oddziału i zaprasza do składania ofert.  

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 30 czerwca 2021 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do dnia  
30 listopada 2018 roku do godziny 15.00.


Miejsce i termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2018 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz.U.z2018r.,poz.1510zpóźn.zm.).
.

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

Mońki, 21.11.2018 rok.

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki

działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (
Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

Przedmiotem konkursu przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń ambulatoryjnych w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz opieki psychologicznej na oddziałach, z terenu działania SP ZOZ w Mońkach i zaprasza do składania ofert.  

 

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 30 czerwca 2021 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do dnia  
26 listopada 2018 roku do godziny 15.00.

 


Miejsce i termin otwarcia ofert: 27 listopada 2018 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

 

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

(Dz.U.z2018r.,poz.1510zpóźn.zm.).
.

 

 

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

 

 

Mońki, 21.11.2018 rok.